Referenties

Manager Wonen a.i. bij Waardwonen te Huissen 
Van juli 2016 tot september 2017 vervulde De werkende strategie op interim basis, de rol in van manager Wonen. Ze verzorgde de aansturing van de
teams Verhuur, Leefbaarheid en Klantinformatie en werkte naar nauwere en efficiëntere samenwerking. Hieronder de ervaring van Hanke Gielen, directeur-bestuurder van Waardwonen.Marco Schoofs heeft een jaar lang bij Waardwonen als interim manager Wonen gewerkt. We hebben Marco leren kennen als een heel toegankelijke en benaderbare persoon die op een professionele wijze inhoudelijke deskundigheid goed met manageriele vaardigheden weet te combineren. Hij zet medewerkers weer in hun kracht en brengt groepsprocessen in kaart waardoor de onderlinge samenwerking tussen collega’s verbeterd wordt. Marco heeft goede tekstuele vaardigheden en een brede inhoudelijke kennis op het gebied van Strategisch Voorraadbeleid. Hij heeft gewerkt als MT lid en heeft vanuit zijn brede achtergrond een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Waardwonen.

Hanke Gielen
Directeur-Bestuurder Waardwonen

Kwartiermaker Wonen en Leefbaarheid bij Huis & Erf te Schijndel  
Van oktober 2015 tot eind juni 2016 heeft De werkende strategie een bijdrage geleverd aan de organisatieverandering bij Huis & Erf te Schijndel. De aansturing van de frontoffice, werving van een specialist voor leefbaarheid en de verder ontwikkeling van het onderwerp Leefbaarheid kwam aan de orde. Daarnaast heeft De werkende strategie een bijdrage geleverd aan de vaststelling van en verbeteringen in de afdelingsprocessen van Wonen en Leefbaarheid. Daarnaast was er een coachende rol naar medewerkers.  

Kwartiermaker Wonen bij Bouwvereniging Onze Woning te Rotterdam

Van januari 2014 tot en met december 2015 vulde De werkende strategie interim-management in bij de Rotterdamse woningcorporatie Bouwvereniging Onze Woning. Realisatie van een goedlopende frontoffice-afdeling Wonen, professionelere dienstverlening, meer klantgerichtheid, beleidsontwikkeling voor Wonen, nauwere samenwerking met Humanitas (de organisatie met zorgachtergrond, waarvoor BVOW de woningen verhuurde) waren onderwerpen die de revue passeerden. Ook de uiteindelijke ontvlechting met Humanitas, om als twee zelfstandige organisaties los van elkaar verder te gaan is door De werkende strategie ondersteunt.      

Interim-management Huis & Erf
De werkende strategie vulde vanaf mei 2012 – november 2013 interim-management in bij Huis & Erf, een woningcorporatie in Schijndel en Sint Michielsgestel. Marco heeft mij geholpen om vanuit een nieuw vertrekpunt een nieuwe organisatie neer te zetten, de afdeling Klant&Wonen aan te sturen, collega´s te coachen en met stakeholders en medewerkers het nieuwe Ondernemingsplan 2014/2017 te maken. Samen hebben wij vorm gegeven aan een nieuw managementteam. Ik heb 1,5 jaar veel gebruik mogen maken van de onafhankelijke denkkracht en ervaring van Marco en zijn gaven om medewerkers te stimuleren en te coachen. Een vaste dienstbetrekking was mogelijk, maar wilde hij niet voor de verdere uitbouw van zijn eigen bedrijf. Marco is voor mij een ad interim manager die de kunst verstaat om niet enkel op inhoud en proces te sturen, maar zeker ook op relatie.

Marcel Meulen
directeur-bestuurder Huis & Erf

De werkende strategie begeleidt P&O Volkshuisvesting Arnhem
Volkshuisvesting Arnhem staat aan de vooravond van het vaststellen van haar visie op het toekomstig functioneren van de afdeling P&O. Daartoe is in januari een teamsessie georganiseerd. Ik heb Marco gevraagd om de teamsessie te begeleiden en met de medewerkers in gesprek te gaan over de toekomst. Tijdens de sessie heb ik Marco leren kennen als een rustige gespreksleider die al snel de noodzakelijke diepgang weet te vinden. Dat doet hij op zijn “eigen creatieve manier”. Marco stelde mensen op natuurlijke wijze op het gemak en daardoor werd er open en soms stevig gediscussieerd. Marco prikkelde de aanwezigen daarbij regelmatig, maar altijd respectvol. Hij plaatste kritische opmerkingen en was beschouwend waar nodig. Marco voelde goed aan wat er leefde binnen de groep. Een voordeel van Marco is dat hij mensen goed kan doorgronden en dat hij de praktijk werkelijk vanuit eigen ervaring kent. Uiteindelijk is Volkshuisvesting geholpen met een prima verslaglegging van de bijeenkomst met veel aanknopingspunten voor het verder uitwerken van de visie, de onderlinge samenwerking, positie van P&O en de noodzakelijke verbeteringen om de doelstellingen te behalen.

Jan Alers
Manager Strategie en Organisatie Volkshuisvesting Arnhem 

Strategieplan cultureel centrum De Mallemolen te Groesbeek
De komende jaren onderzoekt de gemeente Groesbeek mogelijkheden om openbare ruimten als De Mallemolen te privatiseren. Marco heeft daarom voor De Mallemolen een strategieplan opgesteld voor de periode 2013 – 2020. Hij heeft met ons de doelstellingen voor de toekomst bepaald, onze mogelijkheden en voorwaarden bij privatisering, toekomstige organisatiewijzigingen, andere alternatieve scenario’s en de toetsing van de financiële haalbaarheid.
Marco heeft ons op een actieve en professionele manier begeleid. Daarbij spreekt hij heel duidelijk de taal van de ondernemer. Hij luistert goed naar de wensen en vertaalt dit makkelijk naar de uitgewerkte plannen. Ook hebben we hem leren kennen als een persoon die goede strategieën kan bepalen, zowel inhoudelijk, maar ook in de relatie met partners. We hebben veel gehad aan zijn creativiteit en flexibele instelling. Daarnaast is Marco als strategisch partner ook een aangenaam persoon in de omgang. Hij is zeer betrokken. Met dit strategieplan zie ik, als beheerder van De Mallemolen, veel mogelijkheden voor het cultureel centrum. Voor nu, maar zeker ook in de toekomst.

Martijn Arents
Beheerder cultureel centrum De Mallemolen te Groesbeek

Strategisch plan Rikjo Assurantiën B.V.
Marco heeft voor Rikjo competentiemanagement geïntroduceerd en het strategisch plan 2012 – 2015 opgesteld.
Hij heeft onze organisatie geanalyseerd, heeft sterke en zwakke punten benoemd , en is met ons gekomen tot realistische doelen voor klanten,
medewerkers, omzet en klantbenadering. Maar Marco is verder gegaan, hij heeft samen met ons de speerpunten voor het komend jaar en verder
bepaald en duidelijke activiteiten benoemd. Die zijn praktisch gemaakt en kunnen door ons nu verder geïmplementeerd worden.
Voor Rikjo ligt er nu een plan dat reëel is en veel houvast geeft in de bedrijfsvoering en de te nemen stappen. We hebben Marco ervaren als een strategisch denker,
die goed luistert, analyseert en adviseert. Daarnaast hebben we Marco leren kennen als een zeer prettig en kundig, maar ook betrokken persoon.

Gerard Rikken
Directeur Rikjo Assurantiën B.V.

Visievorming duurzaamheid KR8
Binnen de KR8 (negen samenwerkende corporaties in de Stadsregio Arnhem – Nijmegen) was Marco de ontwikkelaar van het gezamenlijk te voeren duurzaamheidsbeleid. De negen corporaties gaan in de loop van 2011 zelfstandig van start met de eerste ontwikkelactiviteiten.

Planontwikkeling huisvesting voor ouderen en jongeren
We hebben in samenwerking met de gemeente Heumen en zorgpartner Malderburch invulling gegeven aan twee nieuwbouwprojecten voor senioren en jonge starters. Dit heeft geleid tot een uitwerking van doelgroepen, woningtypen en een studie van de randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling van het nieuwbouwproject.  

Advisering en realisatie prestatieafspraken corporatie en gemeenten
Met de gemeente Groesbeek en Heumen zijn afspraken over wederzijdse prestaties gemaakt voor de periode 2011 tot en met 2014.

Diagnose en advisering maatschappelijk ondernemen
Bij corporatie Oosterpoort is onderzocht wat de invloed is van de verandering naar een maatschappijgedreven organisatie. We hebben de verandering voor de structuur, het leiderschap, de cultuur en de stakeholdersamenwerking uitgewerkt. De vertaling van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de nieuwe afdeling Wijken.

Onderzoek naar de mate van klantgerichtheid en plan van aanpak
We hebben dit onderzoek uitgevoerd bij Oosterpoort. De resultaten hebben geleid tot organisatiewijzigingen ten gunste van de klant en ook voor de organisatie. Doorvoering van de adviezen heeft tot efficiencyvoordeel geleid in de basisprocessen en communicatie. 

Ontwikkelen woonzorgarrangementen
We realiseerden woonzorgarrangementen voor bewoners met diverse zorgpartijen in de gemeente Groesbeek, Heumen en Ubbergen.

Realisatie ISO certificering en KWH
Voor drie vestigingen van Wonen Noord Limburg (Venray, Horst en Helden) realiseerden we ISO certificeringen. Ook begeleiden we het behalen van het KWH label (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) voor de drie vestigingen. We waren adviserend op de totstandkoming van beide kwaliteitssystemen en hadden ook de rol van coördinator en realisator.